نرم افزار تحلیل جریان بین پره

یکی از اطلاعات مهم در تحلیل ایرودینامیکی تجهیزات دوار به روش‌های یک‌بعدی و انحنای خط جریان تعیین ضریب افت پروفیل پره و میزان زاویه انحراف جریان می‌باشد. دقت تحلیل های ذکر شده تا حد بسیار زیادی به دقت تعیین ضریب افت پروفیل پره و زاویه انحراف ارتباط دارد. میزان افت معمولاً با استفاده از حل جریان بین‌پره‌ای و با روش‌های CFD به دست می‌آید. در کنار دقت محاسبات عددی، نحوه ایجاد روابط مناسب جهت پوشش حجم عظیم اطلاعات در شرایط مختلف جریان ورودی نیز اهمیت به سزایی دارد. در نرم‌افزار تحلیل جریان بین پره‌ای رادین پس از استخراج مقادیر ضریب افت پروفیل پره و زاویه انحراف بهترین رابطه عددی برای آن در نظر گرفته می‌شود. از نتایج این نرم‌افزار می‌توان در تحلیل جریان سیال در کمپرسور و یا توربین به روش‌‌های یک‌بعدی و یا انحنای خط جریان استفاده کرد.

درخواست اطلاعات

برای کسب اطلاعات بیش تر در رابطه با نرم افزار تحلیل جریان بین پره رادین با کارشناسان ما تماس بگیرید