معرفی پمپ های گریز از مرکز

عنوان سند بازه ی مجاز عملکرد پمپ‌های روتودینامیک
تهیه کننده احمدرضا غلام رضاپور
موضوع پمپ‌های گریز از مرکز
نوع فایل مقاله
کلمات کلیدی معرفی، پمپ گریز از مرکز، پمپ‌های روتودینامیک، بازه مجاز عملکرد
s