پمپ اسلاری

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات سرب و روی

تعداد سفارش: پنج عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۴ به ۳

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فولاد

تعداد سفارش: چهار عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فولاد

تعداد سفارش: چهار عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۳ به ۲

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا سایز 3 به 2

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری مس

تعداد سفارش: یک عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم استافینگ باکس با تزریق دبی بالا

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم ظرفیت بالا

پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۴ به ۳

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا سایز 4 به 3

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری طلا

تعداد سفارش: دو عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۴ به ۳

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم استافینگ باکس با تزریق دبی بالا

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم ظرفیت بالا

پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۶ به ۴

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا سایز 6 به 4

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: سه عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم استافینگ باکس با تزریق دبی پایین

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۸ به ۶

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا سایز 8 به 6

صنعت کارفرما: صنایع فرآوری طلا

تعداد سفارش: دو عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۸ به ۶

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه شش پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۸ به ۶ فریم F

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا سایز 8 به 6 فریم F

صنعت کارفرما: صنایع فراوری فلزات خاص

تعداد سفارش: چهار عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۸ به ۶

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

نوع سیستم آب بندی: سیستم پکینگ با استفینگ باکس

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: دو عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴ و سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم اکسپلر با پکینگ

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم ظرفیت بالا

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: سه عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴ و سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم اکسپلر با پکینگ

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم ظرفیت بالا

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: سه عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴ و سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم اکسپلر با پکینگ

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم ظرفیت بالا

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات فولاد

تعداد سفارش: چهار عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فراوری فلزات خاص

تعداد سفارش: یک عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۳ به ۲

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

نوع سیستم آب‌بندی: سیستم پکینگ با استفینگ باکس

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: کارخانجات فراوری مس

تعداد سفارش: یک عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۴ به ۳

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

نوع سیستم آب بندی: سیستم پکینگ به همراه اکسپلر

نوع سیستم یاتاقان بندی: سیستم استاندارد

تأمین قطعات پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین قطعات پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: پنج ست قطعات سایشی پمپ

نوع پمپ: پمپ مقاوم به سایش طرح شونا سایز ۶ به ۴

نوع سیستم هیدرولیکی: Semi Volute

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

سختی قطعات: ۶۰ راکول سی

تأمین ولوت پمپ اسلاری طرح شونا سایز ۳ به ۲

تأمین ولوت پمپ اسلاری طرح شونا سایز 3 به 2

صنعت کارفرما: صنایع فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: ده عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۳ به ۲

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

نوع طراحی: Semi Volute

تأمین قطعات پمپ اسلاری ۴ به ۳

تأمین قطعات پمپ اسلاری 4 به 3

صنعت کارفرما: معادن سنگ آهن

تعداد سفارش: بیش از دویست قطعه

نوع پمپ اسلاری: طرح شونا سایز ۴ به ۳

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

سختی قطعات: بیش از ۵۸ راکول سی

تأمین قطعات پمپ اسلاری

تأمین قطعات پمپ اسلاری

صنعت کارفرما: معادن سنگ آهن

تعداد سفارش: بیش از سی قطعه

نوع پمپ اسلاری: طرح شونا سایز ۴ به ۳ و ۳ به ۲

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا با ۲۸ درصد کروم

سختی قطعات: بیش از ۵۸ راکول سی

تأمین قطعات پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین قطعات پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: پنج ست قطعات سایشی پمپ

نوع پمپ: پمپ مقاوم به سایش طرح شونا سایز ۶ به ۴

نوع سیستم هیدرولیکی: Semi Volute

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

سختی قطعات: ۶۰ راکول سی

تأمین پروانه پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پروانه پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: ده عدد

نوع پمپ: طرح شونا سایز ۶ به ۴ و ۴ به ۳

نوع سیستم هیدرولیکی: پروانه پنج پره بسته و نیمه باز

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

استاندارد بالانس: ISO 1940

نوع طراحی: STD Design

تأمین پروانه پمپ اسلاری طرح شونا

تأمین پروانه پمپ اسلاری طرح شونا

صنعت کارفرما: صنایع فراوری سنگ آهن

تعداد سفارش: پنج ست قطعات سایشی پمپ

نوع پمپ: پمپ مقاوم به سایش طرح شونا سایز ۶ به ۴

نوع سیستم هیدرولیکی: Semi Volute

جنس قطعات سایشی: چدن کروم بالا

سختی قطعات: ۶۰ راکول سی

بازطراحی پروانه پمپ گریز از مرکز اسلاری

بازطراحی پروانه پمپ گریز از مرکز اسلاری

صنعت کارفرما: صنایع معدنی

تعداد سفارش: پنج عدد

نوع پمپ: اسلاری

نوع پروانه: نیمه بسته، پنج پره

مهمترین مراحل: طراحی پروانه، تحلیل سه‌بعدی هیدرولیکی، طراحی جزئی، جانمایی در ولوت، ساخت پروانه، تست میدانی