معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی

معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی

۱- خلاصه

عنوان سند معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سیستم هیدرولیکی، سیستم آب‌بندی، سیستم یاتاقان بندی

۲- مقدمه

در این مقاله سعی شده تا مهمترین سیستم‌های پمپ اسلاری و قطعات به کار رفته معرفی گردد.

برای این مهم ابتدا پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی به چند سیستم به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱٫ سیستم هیدرولیکی
۲٫ سیستم آب‌بندی
۳٫ سیستم یاتاقان‌بندی و بیس

در ادامه ابتدا تنوع سیستم‌ها شرح داده شده و سپس قطعات معرفی می‌گردد.

۳- سیستم هیدرولیکی

سیستم هیدرولیکی پمپ اسلاری افقی شامل قطعات اصلی پمپ می‌باشد که از مهمترین قطعات این سیستم می‌توان به پروانه، پوسته‌های داخلی و خارجی، قاب جلو و عقب اشاره کرد. سیستم هیدرولیکی پمپ‌های اسلاری گریز از مرکز می‌تواند بسته به نوع پوسته و پروانه طبقه بندی شود.

۳٫۱- تعداد پوسته

پمپ ‌های اسلاری گریز از مرکز می‌توانند تک پوسته ای یا دو پوسته ای باشند.

۳٫۲- مدل پروانه

پمپ‌های اسلاری گریز از مرکز می توانند بسته به نوع پروانه به مدل‌های زیر تقسیم بندی شوند.

  1. پروانه نیمه باز
  2. پروانه بسته

اصولاً برای انتقال اسلاری هایی که حاوی رشته و الیاف هستند و یا قطر ذرات بزرگ می‌باشد از پروانه‌های نیمه باز استفاده می‌شود.

۳٫۳- معرفی قطعات

برای معرفی قطعات به کار رفته در بخش سیستم هیدرولیکی پمپ از شکل  ‏۳ -۱ استفاده شده است.

شکل 3‑1: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم هیدرولیکی پمپ

شکل ۳‑۱: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم هیدرولیکی پمپ

۴- سیستم آب‌بندی

به طور کلی سه نوع سیستم آب‌بندی رایج در پمپ‌های اسلاری وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

نحوه انتخاب سیستم آب‌ بندی به کلاس اسلاری و شرایط عملکردی پمپ بستگی دارد.

۴٫۱- سیستم آب‌بندی اول

در حالت نخست از اکسپلر  و نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز استفاده می‌شود. این نوع آبندی بسیار در پمپ‌های اسلاری رایج بوده و به شدت فشار بر روی پکینگ‌ها را کاهش می‌دهد. این نوع آبندی به همراه معرفی قطعات به کار رفته در شکل  ‏۴ -۲ به نمایش در آمده است.

شکل ۴‑۲: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب‌بندی پمپ به روش اول

۴٫۲- سیستم آب‌بندی دوم

در این سیستم آبندی از نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز استفاده می‌شود. نکته مهم در این سیستم استفاده از یک نوار پکینگ و سپس تزریق آب تمیز می‌باشد. در شکل  ‏۴ -۳ قطعات به کار رفته در این سیستم و نمای شماتیک آن به نمایش در آمده است.

شکل 4‑3: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب‌بندی پمپ به روش دوم

شکل ۴‑۳: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب‌بندی پمپ به روش دوم

۱٫۱- سیستم آب‌بندی سوم

در این سیستم آب‌بندی از نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز استفاده می‌شود. در این سیستم ابتدا آب تمیز تزریق شده و سپس نوارهای پیکینگ قرار خواهند گرفت. در شکل  ‏۴ -۴ قطعات به کار رفته در این سیستم و نمای شماتیک آن به نمایش در آمده است.

شکل 4‑4: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب‌بندی پمپ به روش سوم

شکل ۴‑۴: نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب‌بندی پمپ به روش سوم

۵- سیستم یاتاقان‌بندی

در هر پمپ اسلاری چهار نوع سیستم بیس و یاتاقان بندی وجود دارد که متناسب با توان عملکردی پمپ و کلاس اسلاری انتخاب می‌گردد. نحوه یاتاقان بندی به دو صورت ظرفیت بالا و استاندارد طراحی شده است که هر کدام از این دو حالت در شکل  ‏۵ -۵ و شکل  ‏۵ -۶ به همراه معرفی قطعات آنها به نمایش در آمده است. علاوه بر آن، این دو مدل یاتاقان بندی می‌توانند برای هر پمپ بر روی دو سایز شفت متفاوت نصب شوند که نهایتاً منجر به چهار حالت مختلف می‌شود.

شکل ۵‑۵: نمایش سیستم یاتاقان بندی استاندارد

شکل ۵‑۶: نمایش سیستم یاتاقان بندی ظرفیت بالا

۶- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شده تا سه سیستم هیدرولیکی، آ‌بندی و یاتاقان‌بندی در پمپ‌های اسلاری گریز از مرکز افقی مورد بررسی قرار گرفته و سپس قطعات اصلی معرفی گردد. سیستم هیدرولیکی پمپ شامل چهاردسته کلی می‌شود. سیستم آب‌بندی در سه حالت طبق بندی شده و نهایتاً سیستم یاتاقان‌بندی شامل چهار بخش می‌باشد. انتخاب صحیح هر یک از این بخش‌ها متناسب با شرایط عملکردی و کلاس اسلاری انتخاب می‌گردد.