پنج دلیل برتری پمپ لوب نسبت به مونو پمپ

پنج دلیل برتری پمپ گوشواره‌ای نسبت به مونو پمپ

۱- خلاصه

عنوان سند پنج دلیل برتری پمپ لوب نسبت به مونو پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ گوشواره‌ای، پمپ لوب، مونو پمپ، بازده، دبی، امکان خشک کار کردن

۲- محتوا مقاله

با توجه به اشتراک زیاد نوع کاربرد پمپ‌ لوب و مونو پمپ در این مقاله سعی شده است تا مقایسه‌ای بین این دو نوع پمپ انجام شود. معیارهای مقایسه به شرح زیر می‌باشند.

  • فضای اخذ شده توسط پمپ‌ها
  • دبی پمپ
  • بازده پمپ
  • نحوه عملکرد پمپ در گذر زمان
  • امکان خشک کار کردن

برای مقایسه بهتر، از دو پمپ با ظرفیت یکسان استفاده شده است.

۲-۱- طول الکترو پمپ

در این بخش طول کل الکتروپمپ لوب و مونوپمپ مقایسه می‌شود. همانطور که در شکل  ‏۲ -۱ مشاهده می‌شود، در یک ظرفیت مشابه پمپ لوب ۵۰ درصد فضای کمتری نسبت به مونو پمپ اشغال می‌نماید.

شکل ‏2‑1: مقایسه فضای اشعال شده توسط مونو پمپ و پمپ گوشواره ای (پمپ لوب)

شکل ‏۲‑۱: مقایسه فضای اشغال شده توسط مونو پمپ و پمپ لوب)

۲-۲- دبی پمپ

همانطور که در شکل  ‏۲ -۲ مشاهده می‌شود دبی پمپ لوب ۲٫۴ برابر مونوپمپ می‌باشد. دلیل اصلی این اختلاف در محدودیت‌های دور مونوپمپ‌ها می‌باشد. لذا با توجه به بالاتر بودن میزان دور در پمپ لوب در یک ظرفیت برابر مقدار دبی آنها بیشتر از مونوپمپ‌ها می باشد.

شکل ‏2‑2: مقایسه دبی مونو پمپ و پمپ گوشواره ای (پمپ لوب) در یک ظرفیت برابر

شکل ‏۲‑۲: مقایسه دبی مونو پمپ و پمپ لوب در یک ظرفیت برابر

۲-۳- بازده پمپ

برای مقایسه بازده پمپ‌های لوب و مونو پمپ از تعریف دو بازده کل و بازده حجمی استفاده شده است. همان‌طور که در شکل  ‏۲ -۳ مشاهده می‌شود در دبی‌های کم بازده حجمی مونوپمپ بیشتر بوده و با افزایش ظرفیت پمپ، دبی حجمی و دبی کل پمپ لوب افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در مونوپمپ‌ها روتور و استاتور با یکدیگر تماس دارند لذا با افزایش ظرفیت پمپ، اصطکاک بین روتور و استاتور افزایش یافته که موجب کاهش بازده کل در مونو‌پمپ‌ها می‌شود.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد مونوپمپ‌ها این است که با افزایش دما سیال بازده این پمپ‌ها بیشتر کاهش می‌یابد. چون ضریب انبساط حرارتی لاستیک بیشتر از فلز بوده و لذا تماس روتور و استاتور افزایش یافته و در اثر این اصطکاک انرژی بیشتر به هدر می‌رود.

شکل ‏2‑3: مقایسه بازده مونو پمپ و پمپ گوشواره ای (پمپ لوب) در یک ظرفیت برابر

شکل ‏۲‑۳: مقایسه بازده مونو پمپ و پمپ لوب در یک ظرفیت برابر

۲-۴- عملکرد پمپ در گذر زمان

یکی دیگر از پارامترهایی که بین پمپ لوب و مونوپمپ مورد مقایسه قرار گرفته است نحوه کارکرد آنها در گذر زمان می‌باشد. مونو پمپ‌ها در طول کارکرد خود اگر فاصله ای بین روتور و استاتور آنها ایجاد شود کارکرد خود را از دست می‌دهند. همانطور که در شکل  ‏۲ -۴ مشخص شده هر دو پمپ با افزایش مدت کار دبی شان کاهش می‌یابد، منتها این کاهش برای پمپ‌های لوب یکنواخت بوده ولی برای مونو پمپ‌ها بعد از یک حدی منجر به توقف کامل دستگاه می‌شود. این امر باعث خوابیدن یک باره خط تولید شده که می‌تواند هزینه‌های فراوانی را به بار آورد.

از سوی دیگر با افزایش مدت کارکرد مونوپمپ‌ها لاستیک استاتور در اثر برخورد با ذرات جامد معلق در سیال کنده شده و وارد سیال می‌شود. این اتفاق با افزایش مدت کارکرد پمپ افزایش یافته و در خروجی پمپ ذرات ریز لاستیکی به همراه سیال قابل مشاهده می‌باشد.

شکل ‏2‑4: مقایسه دبی مونو پمپ و پمپ گوشواره ای (پمپ لوب) بر جسب زمان کارکرد

شکل ‏۲‑۴: مقایسه دبی مونو پمپ و پمپ لوب بر جسب زمان کارکرد

۲-۵- زمان کارکرد در حالت خشک

یکی از ویژگی‌های خوب پمپ‌ها توانایی کارکردن در حالت خشک است. همانطور که در شکل  ‏۲ -۵ مشاهده می‌شود، در کارکرد خشک دمای مونو پمپ‌ها به یکباره افزایش می‌یابد ولی این اتفاق در پمپ لوب اتفاق نمی‌افتد. دلیل این اتفاق هم تماس بین روتور و استاتور در مونوپمپ‌ها می باشد، که با کارکردن خشک بر اثر اصطکاک بالای بین این دو قطعه دما به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.

شکل ‏2‑5: مقایسه مدت کارکرد مونو پمپ و پمپ گوشواره ای (پمپ لوب) در شرایط خشک

شکل ‏۲‑۵: مقایسه مدت کارکرد مونو پمپ و پمپ لوب در شرایط خشک

۳- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد تا پمپ لوب با مونو پمپ مقایسه شود. برای مقایسه بهتر از دو پمپ با ظرفیت برابر استفاده شده است. نتایج این بررسی به شکل خلاصه در زیر آمده است.

  • پمپ لوب نصف فضای مونو پمپ را اشغال می‌کند.
  • دبی پمپ لوب ۲٫۴ برابر مونوپمپ در یک ظرفیت برابر می‌باشد.
  • بازده پمپ لوب در بازه زیادی از عملکرد آن از مونوپمپ‌ بیشتر است.
  • مدت کارکرد پمپ لوب بر حسب زمان یکنواخت تر از مونوپمپ می‌باشد.
  • مدت زمان کارکرد در حالت خشک پمپ لوب بسیار بیشتر از مونوپمپ می‌باشد.