بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ

۱- خلاصه

عنوان سند بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، سایز پروانه، فراوانی، سرعت مخصوص، قاب جلویی

۲- مقدمه

در این مقاله سعی شده تا اثر سرعت مخصوص پمپ، هندسه پروانه، هد پمپ بر سایش قاب جلو مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس نتایج آزمایشگاهی بوده و میزان سایش بر اساس تغییر وزن قطعات بر اساس زمان کاری محاسبه شده است.

۳- تاثیر سرعت مخصوص

نحوه تاثیر سرعت مخصوص پمپ بر قاب جلو در شکل  ‏۳ -۱ به نمایش در آمده است. این بررسی در قطر متوسط ذرات سیصد میکرون، فراوانی حجمی بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش سرعت مخصوص پمپ میزان سایش قاب جلو افزایش قابل توجهی می‌یابد. به طوری که با افزایش سرعت مخصوص از سی به هفتاد میزان نرخ سایش شش برابر می‌شود.

شکل 3‑1: نمایش سایش قاب جلو بر حسب سرعت مخصوص پمپ

شکل ۳‑۱: نمایش سایش قاب جلو  بر حسب سرعت مخصوص پمپ

۴- تاثیر هندسه پروانه

نسبت قطر بیرونی پروانه به قطر داخلی یکی دیگر از پارامترهایی است که بر روی سایش قاب جلو تاثیر گذار می‌باشد. این مهم در شکل  ‏۴ -۲ به نمایش در آمده است.

شکل 4‑2: نمایش پارامتر هندسی مورد نظر

شکل ۴‑۲: نمایش پارامتر هندسی مورد نظر

نحوه تاثیر این فاکتور بر روی سایش قاب جلو در شکل  ‏۴ -۳ به نمایش در آمده است. این بررسی در قطر متوسط ذرات سیصد میکرون، فراوانی حجمی بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش این نسبت مقدار نرخ سایش به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. برای مثال افزایش این نسبت از یک و نیم به ۳ میزان سایش را یک پنجم برابر می‌کند.

شکل 4‑3: نمایش سایش قاب جلو بر حسب ابعاد پروانه

شکل ۴‑۳: نمایش سایش قاب جلو بر حسب ابعاد پروانه

۵- تاثیر هد پمپ

هد پمپ یکی دیگر از پارامترهای موثر بر سایش قطعات پمپ اسلاری می‌باشد در این بخش نحوه تاثیر هد پمپ بر سایش قاب جلو مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه تاثیر این فاکتور در شکل  ‏۵ -۴ به نمایش در آمده است. این بررسی در قطر متوسط سیصد میکرون و فراوانی حجمی ذرات بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود بعد عمودی این نمودار لگاریتمی می‌باشد که نشان دهنده افزایش میزان سایش نسبت به هد پمپ می‌باشد.

شکل 5‑4: نمایش سایش قاب جلو بر حسب هد پمپ و ابعاد پروانه

شکل ۵‑۴: نمایش سایش قاب جلو  بر حسب هد پمپ و ابعاد پروانه

۶- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شده تا اثر سرعت مخصوص، هندسه پروانه و هد پمپ بر سایش قاب جلو مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که مشاهده شد با افزایش سرعت مخصوص میزان نرخ سایش در قاب جلو افزایش می‌یابد. از بررسی پارامتر هندسی پروانه این نتیجه بدست آمد که با افزایش نسبت قطر پروانه نرخ سایش به شدت در قاب جلو کاهش می‌یابد و نهایتاً با افزایش هد پمپ نرخ سایش در قاب جلو افزایش می‌یابد.

۷- مرجع

۱٫ A. Sellgeren, G. Addie, Prediction of Slurry Pump Component Wear and Cost.