شکل ‏1‑2: نمایش یک پمپ گوشواره‌ای یا لوب

معرفی پمپ های لوب

عنوان سند معرفی پمپ های لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلمات کلیدی معرفی، پمپ لوب، پمپ گوشواره‌ای، کاربردهای پمپ لوب، تجهیزات جانبی پمپ لوب
s
نحوه انتخاب صحیح تعداد لوب در پمپ‌های گوشواره‌ای

نحوه انتخاب صحیح تعداد لوب در پمپ‌های لوب

عنوان سند نحوه انتخاب صحیح تعداد لوب در پمپ‌های لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، پمپ گوشواره‌ای، تعداد لوب، دو لوب، سه لوب
s
پنج دلیل برتری پمپ گوشواره‌ای نسبت به مونو پمپ

پنج دلیل برتری پمپ لوب نسبت به مونو پمپ

عنوان سند پنج دلیل برتری پمپ لوب نسبت به مونو پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، پمپ گوشواره‌ای، مونو پمپ، بازده، دبی، امکان خشک کار کردن
s
حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب

حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب

عنوان سند حداکثر میزان همراستایی در پمپ‌های لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، هم راستایی، هم‌راستایی شعاعی، هم‌راستایی زاویه‌ای، جدول هم‌راستایی
s
شکل ‏2‑4: نمایش نحوه صحیح بلند نمودن الکترو پمپ گشواره‌ای یا لوب

مهمترین نکات در نصب پمپ‌ لوب

عنوان سند مهمترین نکات در نصب پمپ‌ لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، هم راستایی، هم‌راستایی شعاعی، هم‌راستایی زاویه‌ای، جدول هم‌راستایی
s
مهمترین نکات در لوله کشی پمپ‌ گوشواره‌ای (پمپ لوب)

مهمترین نکات در لوله کشی پمپ‌ لوب

عنوان سند مهمترین نکات در لوله کشی پمپ‌ لوب
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ لوب، لوله‌کشی، اتصالات، شیر، کاویتاسیون، نیروی وارده
s