بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ

۱- خلاصه

عنوان سند بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، هندسه حلزونی، قطر متوسط، فراوانی، سرعت مخصوص

۲- مقدمه

در این مقاله سعی شده تا اثر سرعت مخصوص پمپ، هندسه حلزونی، قطر متوسط ذرات بر سایش حلزونی مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس نتایج آزمایشگاهی بوده و میزان سایش بر اساس تغییر وزن قطعات بر اساس زمان کاری محاسبه شده است.

۳- تاثیر سرعت مخصوص

نحوه تاثیر سرعت مخصوص پمپ بر سایش حلزونی در شکل  ‏۳ -۱ به نمایش در آمده است. این بررسی در قطر متوسط ذرات سیصد میکرون، فراوانی حجمی بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش سرعت مخصوص پمپ میزان سایش حلزونی کاهش اندکی می‌یابد.

شکل 3‑1: نمایش سایش حلزونی بر حسب سرعت مخصوص پمپ

شکل ۳‑۱: نمایش سایش حلزونی بر حسب سرعت مخصوص پمپ

۴- تاثیر هندسه حلزونی

فاصله پروانه از پوسته یکی دیگر از پارامترهایی است که بر روی سایش پوسته تاثیر گذار می‌باشد. برای نمایش این فاکتور از نسبت ماکسیمم شعاع حلزونی به قطر پروانه استفاده شده است.
این مهم در شکل  ‏۴ -۲ به نمایش در آمده است.

شکل 4-2: نمایش پارامتر هندسی مورد

شکل ۴-۲: نمایش پارامتر هندسی مورد

نحوه تاثیر این فاکتور بر روی سایش حلزونی در شکل  ‏۴ -۳ به نمایش در آمده است. این بررسی در قطر متوسط ذرات سیصد میکرون، فراوانی حجمی بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود کوچکتر بودن این نسبت از یک به شدت نرخ سایش را افزایش داده و با افزایش این مقدار بیشتر از یک تقریباً نرخ سایش ثابت است.

این پارامتر یکی از تفاوت‌های بزرگ پمپ اسلاری با پمپ‌های فرایندی را نشان می‌دهد، در پمپ‌های فرایندی به علت ماکسیمم نمودن بازده فاصله پروانه با حلزونی در نزدیکی آب شکن یا Cut Water مینیمم می‌باشد اما در پمپ‌های اسلاری این مقدار برای افزایش عمر قطعات بیشتر می‌شود.

شکل 4‑3: نمایش سایش حلزونی بر حسب هندسه حلزونی

شکل ۴‑۳: نمایش سایش حلزونی بر حسب هندسه حلزونی

۵- تاثیر قطر متوسط

قطر متوسط ذرات یکی دیگر از پارامترهای موثر بر سایش قطعات پمپ اسلاری می‌باشد در این بخش نحوه تاثیر قطر متوسط ذرات بر سایش حلزونی مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه تاثیر این فاکتور در شکل  ‏۵ -۴ به نمایش در آمده است. این بررسی در فراوانی حجمی بیست درصد و هد پنجاه متر انجام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود بعد عمودی این نمودار لگاریتمی بوده که نشان‌دهنده تاثیر بسیار زیاد این فاکتور بر سایش حلزونی می‌باشد. افزایش قطر متوسط ذرات از صد و پنجاه میکرون تا ۶۰۰ میکرون می‌تواند نرخ سایش را تا بیش از بیست برابر افزایش دهد.

شکل 5‑4: نمایش سایش حلزونی بر حسب قطر ذرات

شکل ۵‑۴: نمایش سایش حلزونی بر حسب قطر ذرات

۶- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شده تا اثر سرعت مخصوص، هندسه حلزونی و پروانه و قطر متوسط ذرات بر نرخ سایش حلزونی پمپ مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که مشاهده شد با افزایش سرعت مخصوص میزان نرخ سایش در حلزونی کاهش می‌یابد. از بررسی پارامتر هندسی پروانه و پوسته این نتیجه بدست آمده که ماکسیمم شعاع پوسته باید از قطر پروانه بیشتر باشد تا سایش در حلزونی بهینه باشد و نهایتاً با افزایش قطر متوسط ذرات به شدت سایش در حلزونی افزایش می‌یابد این افزایش به صورت نمایی بوده و تاثیر قابل توجهی بر نرخ سایش دارد.

۷- مرجع

۱٫ A. Sellgeren, G. Addie, Prediction of Slurry Pump Component Wear and Cost.