نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز

نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز

۱- خلاصه

عنوان سند نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه تاثیر اسلاری، عملکرد پمپ، کاهش هد، کاهش بازده، افزایش توان

۲- مقدمه

در این مقاله قصد شده است تا مهمترین تاثیرات اسلاری بر عملکرد پمپ معرفی گردد. برای این منظور سعی شده است تا تاثیر اسلاری بر سه فاکتور هد پمپ، توان پمپ، بازده پمپ در یک دبی مشخص مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت این مقاله از آن سو است که کلیه اطلاعات موجود در نمودارهای هد و دبی پمپ‌های اسلاری بر اساس آب تمیز بوده و باید اثر اسلاری بر عملکرد پمپ لحاظ گردد.

۳- اصطلاحات

در این بخش ابتدا اصطلاحات تعریف خواهند شد.

۳٫۱- پمپ اسلاری

منظور از پمپ اسلاری، پمپی است که برای پمپاژ مایعاتی که حاوی ذرات ساینده می‌باشد، مناسب است. پمپ‌های اسلاری معمولاً برای انتقال اسلاری‌هایی که فراوانی حجمی ذرات جامد آن‌ها بین ۲ تا ۵۰ درصد باشد و وزن مخصوص ذرات بیشتر از ۵٫۵ نباشد به کار گرفته می‌شود.

۳٫۲- هد اسلاری (Hm)

هد پمپ در حالی که اسلاری پمپاژ می‌نماید که عموماً به متر یا فوت بیان می‌شود.

۳٫۳- نسبت هد

به نسبت هد تولید شده توسط پمپ در حالی که اسلاری را پمپاژ می‌کند به حالتی که آب تمیز پمپاژ می‌نماید.

Hr=Hm/Hw

۳٫۴- نسبت بازده

به نسبت بازدهی پمپ در حالی که اسلاری پمپاژ می‌کند به حالتی که آب تمیز پمپاژ می نماید.

۳٫۵- ضریب هد کاهش یافته

اندازه واحد منهای نسبت هد را گویند.

Rh=1-Hr

۳٫۶- ضریب بازده کاهش یافته

اندازه واحد منهای نسبت بازده را گویند.

۴- تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ

به طور کلی عملکرد پمپ در هنگام پمپاژ اسلاری نسبت به حالت آب تمیز تغییرات چشمگیری دارد که این مهم در شکل  ‏۴ -۱ به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‌شود در یک دبی مشخص، توان پمپ افزایش یافته، مقدار هد و بازده پمپ کاهش می‌یابد.

اهمیت این تغییرات با افزایش قطر، فراوانی و چگالی ذرات افزایش می‌یابد. علاوه بر آن با افزایش سایز پمپ، تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ کاهش می‌یابد.

شکل ‏4‑1: نمایش تاثیر اسلاری بر بازده و هد پمپ

شکل ۴-۱: نمایش تاثیر اسلاری بر بازده و هد پمپ

۵- نحوه محاسبه

نحوه محاسبه اثر اسلاری بر عملکرد پمپ به خوبی در شکل  ‏۵ -۲ به نمایش درآمده است.

شکل 5-2: نمودار محاسبه تاثیر اسلاری بر بازده و هد پمپ

شکل ۵-۲: نمودار محاسبه تاثیر اسلاری بر بازده و هد پمپ

برای تعیین مقدار دقیق تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ باید به شکل بالا مراجعه نمود. ابتدا از سمت چپ نمودار با تعیین قطر متوسط ذرات بر روی نمودار حرکت خود را شروع می‌نمائیم. در گام بعدی بر روی منحنی چگالی ذره جامد پیشروی می‌کنیم. سپس با تعیین فراوانی حجمی حرکت بعدی را انجام داده و سپس با تعیین نسبت قطر متوسط ذره به قطر پروانه منحنی بعدی را انتخاب می نمائیم. در گام آخر با تعیین فراوانی حجمی مقدار نسبت هد اسلاری به آب تمیز و مقدار نسبت بازده اسلاری به آب تمیز معین می‌شود.
اکنون با مراجعه به منحنی پمپ که بر اساس آب تمیز تهیه شده مقدار هد اسلاری به هد آب تمیز تبدیل شده و موقعیت کاری پمپ معین می‌شود.

۶- جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد تا تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز مورد بررسی قرار گیرد. از مهمترین تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ می‌توان به افزایش توان مصرفی و کاهش بازده و هد پمپ اشاره نمود. همانطور که مشاهده شد با افزایش قطر، چگالی و فراوانی ذرات تاثیر اسلاری افزایش یافته و منجر به تغییرات بیشتری می‌شود. از سوی دیگر با افزایش سایز پمپ میزان تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ کاهش می‌یابد.

در نظر گرفتن نکات ذکر شده در انتخاب پمپ اسلاری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، انتخاب پمپ بر اساس نمودارهای پمپ اسلاری که بر اساس آب تمیز تهیه شده است می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به مجموعه ها وارد نماید.

۷- مراجع

۱٫ Warman Slurry Pumping System