فایل تصویری انواع سیستم آب بندی در پمپ‌های اسلاری

عنوان سند فایل تصویری انواع سیستم آب بندی در پمپ‌های اسلاری
تهیه کننده زهرا حیدری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل فایل تصویری
کلمات کلیدی پمپ اسلاری، آب‌بندی، فلاشینگ، مکانیکال سیل، اکسپلر
s

تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه در زمینه پمپ‌های اسلاری (بخش اول)

تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه در زمینه پمپ‌های اسلاری (بخش اول)

عنوان سند تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه در زمینه پمپ‌های اسلاری (بخش اول)
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ لوب
نوع فایل مقاله
کلمات کلیدی پمپ اسلاری، قطر متوسط، فراوانی، چگالی، انواع اسلاری
s
نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز

نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز

عنوان سند نحوه تاثیر اسلاری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه تاثیر اسلاری، عملکرد پمپ، کاهش هد، کاهش بازده، افزایش توان
s

پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها

پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها

عنوان سند پمپ اسلاری و طبقه بندی آن‌ها
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، پمپ افقی، عمودی، شناور، انواع پمپ‌ها
s

مکانیزم‌های تخریب اسلاری

مکانیزم‌های تخریب اسلاری

عنوان سند مکانیزم‌های تخریب اسلاری
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه مکانیزم سایش، سایش Abrasion، فرسایش Erosion، خوردگی، پمپ اسلاری
s

معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی

معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی

عنوان سند معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سیستم هیدرولیکی، سیستم آب‌بندی، سیستم یاتاقان بندی
s

تاثیر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی

تاثیر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی

عنوان سند تاثیر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، دبی، ماکسیمم نرخ سایش، کات واتر یا آب شکن
s

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ

عنوان سند بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، هندسه حلزونی، قطر متوسط، فراوانی، سرعت مخصوص
s

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ

عنوان سند بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، سایز پروانه، فراوانی، سرعت مخصوص، قاب جلویی
s

بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش پروانه پمپ

عنوان سند بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش پروانه پمپ
تهیه کننده حسین بهشتی امیری
موضوع پمپ اسلاری
نوع فایل مقاله
کلیدواژه پمپ اسلاری، سایش، پروانه، فراوانی، سرعت مخصوص و فراوانی حجمی ذرات
s