بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش قاب جلویی پمپ
بررسی پارامتر‌های تاثیرگذار بر سایش حلزونی پمپ
تاثیر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی
معرفی سیستم‌های پمپ اسلاری گریز از مرکز افقی
تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه در زمینه پمپ‌های اسلاری (بخش اول)